Viestintätyö koetaan merkitykselliseksi, mutta entistä haastavammaksi – johtavat viestijät viihtyvät parhaiten alalla

Viestinnän ammattilaiset kokevat oman ammatti-identiteettinsä vahvaksi. Erityisesti johtavassa asemassa olevat viestijät kokevat työnsä merkityksellisenä ja kokevat pystyvänsä vaikuttamaan organisaationsa menestykseen sekä tekemään työtä, jolla on merkitystä. Eettinen toiminta on viestijöille tärkeää.

Tutkimustulos paljastuu Viestinnän ammattilaiset 2019 -tutkimuksesta ja ProCom ry:n erillisessä päällikkö- tai johtavassa asemassa oleville tarkoitetussa lisäkyselyssä.

Kyselyyn vastaajat ovat ylpeitä ja innostuneita viestinnän työstään. ProComin johtavista viestijöistä 94 % kokee työn viestinnän ammattilaisena merkityksellisenä itselleen ja lähes kaikki vastaajat pystyvät tekemään työtään pääosin eettisten säännösten mukaisesti.

Vuonna 2019 Viestinnän ammattilainen -tutkimukseen vastanneista 46 % oli tehnyt koko uransa viestintätehtävissä. Media-alalta ja asiantuntijatehtävistä viestintään oli siirtynyt 14 % ja markkinointitehtävistä 9 % vastaajista.

Viestintäammattilaiset nauttivat pääosin johdon ja organisaation arvostusta. Viestintätyön koetaan samaan aikaan olevan hektistä, paineistettua ja kuormittavaa. Kolmasosa (33 %) kaikista vastaajista on valmis näistä syistä vaihtamaan alaa. Suhdeluku on samankaltainen muuallakin Euroopassa. Johtavat viestijät ovat vähemmän halukkaita alanvaihtoon. Maaliskuussa 2019 tehdyssä ProComin kyselyssä johtavista viestijöistä vain 5–7 % halusi vaihtaa alaa.

– Viestintätyö on ollut murroksessa koko 2010-luvun. Digitaalisuus ja globaalisuus löytyvät murroksen taustalta. Haasteet ovat kasvaneet ja moni kokee toimenkuvansa laajentuneen. On tunne, että pitäisi olla käytettävissä koko ajan. Myös muissa maissa on havaittu vastaava ilmiö, sanoo ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.

Johtavalla viestijällä tärkeimmät tehtäväalueet tämän kyselyn perusteella ovat maineen sekä brändin rakentaminen (65 %) sekä mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta (65 %), lähes yhtä vahvana tulee yhteiskuntasuhteet, -vaikuttaminen, lobbaus (64 %). Kyselyssä pyydettiin valitsemaan viisi tärkeintä tehtäväaluetta. Myös viestinnän johtaminen (58 %) ja sisällöntuotanto ja seuranta (35 %) nousivat korkealle.

Valtaosa kyselyyn vastanneista tietää mitä heiltä odotetaan organisaatiossa, mutta kuitenkin lähes joka neljäs ei tiedä tai ei osaa ottaa kantaa. Tehtäväkuvat voivat olla epäselviä tai johtajuus puuttuu.

Viestintäalalla jatkuva oppiminen on olennaista. Lähes 80 % tutkimukseen vastanneista ProComin jäsenistä aikoo päivittää osaamistaan lähitulevaisuudessa. Erityisesti viestijät aikovat panostaa johtamisosaamisen kehittämiseen sekä digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median osaamisen kehittämiseen.

Tutkimuksen teettivät Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Julkisen alan tiedottajat JAT ry ja Kirkon viestintä. Koko tutkimukseen vastasi syyskuun 2019 aikana yli 1 000 viestinnän ammattilaista. ProComin jäseniä vastaajista oli 57 prosenttia.

Viestinnän ammattilaiset 2019 –tutkimus

ProCom ry:n jäsenkysymykset osana Viestinnän ammattilaiset 2019 –tutkimusta

Viestinnän ammattilaiset 2019 -julkistusseminaarin tallenne

 

Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Jaana Raatikainen, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry,  puh. +358 9 135 7775 

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäseninä on noin 3 000 viestinnän parissa työskentelevää ammattilaista – asiantuntijoita, viestintäpäälliköitä, viestintäjohtajia, viestintäalan yrittäjiä, konsultteja ja opiskelijoita.

www.procom.fi
Viestinnän blogi
www.viestijat.fi
Viestinnän ProCast: 
http://procom.fi/jasenelle/podcast/

Kommentoi