Viestinnän eettiset ohjeet

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) valmistelemat ja ProCom ry:n ja Viesti ry:n hallitusten hyväksymät Viestinnän eettiset ohjeet julkaistaan perjantaina 4.9. Ohjeet nojaavat alan koodeihin, joita on päivitetty omaan aikaan soveltuviksi 60-luvulta lähtien. Päivitettyihin ohjeisiin pyydetään viestijöiden palautetta syksyn 2015 aikana. Ohjeet löytyvät myös Viesti ry:n sivuilta.

Viestinnän eettiset ohjeet

Vuorovaikutus ja viestintä ovat jokaisen organisaation keskeisiä tehtäviä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa asiat tapahtuvat ja niitä käsitellään julkisuudessa. Viestinnän ammattilaiset sitoutuvat voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudattamaan seuraavia eettisiä ohjeita hyvien toimintatapojen edistämiseksi, ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi sekä sidosryhmien ja yhteiskunnan palvelemiseksi. Kaikki eettisten ohjeiden kohdat ovat vuoropuhelussa toistensa kanssa.

Avoimuus ja vuorovaikutteisuus

Vaikuttava viestintä perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien ja yleisöjen kanssa sekä omien sidonnaisuuksien läpinäkyvyyteen.

Viestinnän ammattilainen:

 • edistää monitahoista vuorovaikutusta
 • tuo aktiivisesti ja ennakoivasti saataville sidosryhmille tarpeellisen tiedon
 • tuo selkeästi esiin työnantajansa tai toimeksiantajansa osuuden sitä koskevan viestin tai julkaisun sisältöön
 • tuo avoimesti esiin olennaiset omat sidonnaisuutensa ja intressinsä.

Rehellisyys

Ammattimainen ja vaikuttava viestintä on aina totuudenmukaista.

Viestinnän ammattilainen:

 • erottaa näkemykset ja mielipiteet tosiasioita koskevista väitteistä
 • ei esitä virheellisiksi tietämiään väitteitä
 • ei esitä tosiakaan väitteitä tavalla, joka antaa harhaanjohtavan kuvan
 • korjaa virheelliseksi osoittautuneen väitteen.

Luotettavuus

Luottamus on toimivien sidosryhmäsuhteiden perusta.

Viestinnän ammattilainen:

 • toimii aina työnantajansa tai toimeksiantajansa edun mukaisesti
 • tuo oma-aloitteisesti esiin mahdolliset eturistiriidat
 • tunnistaa ja tuo esiin viestinnälliset haasteet ja riskit
 • edistääkaikissa tilanteissa työnantajansa tai toimeksiantajansa luotettavuutta
 • käyttää työnantajaansa tai toimeksiantajaansa koskevaa luottamuksellista tietoa ainoastaan näiden kanssa sovitulla tavalla.

Arvostus

Ammattimaisuuteen kuuluu oman osaamisen kehittäminen ja kyky osoittaa arvostusta sekä oman että muiden alojen ammattilaisia kohtaan.

Viestinnän ammattilainen:

 • edistää omaa osaamistaan
 • kehittää organisaationsa viestintäosaamista ja -kulttuuria
 • suhtautuu arvostavasti kollegoihinsa ja muiden ammattialojen edustajiin
 • huomioi sidosryhmien ja yleisöjen monimuotoisuuden
 • osallistuu julkiseen keskusteluun vastuullisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla.

Lue lisää:

Lue lisää Viestinnän Eettisesta Neuvottelukunnasta >>

Melbourne Mandate >>

Yhteisöviestinnän periaatteet >>