Viestintäpäällikkö, Porvoon seurakuntayhtymä

Sijainti: Porvoo

Haku päättyy: 29.2.2020 kello 15

Lisätietoja: Sari Mankinen puh. 0400-156 257, sari.mankinen@evl.fi tai Karl-Johan Wickström puh. 040 684 4088, karl-johan.wickstrom@evl.fi.

Julkaistu: 28.01.2020

Kirjoittanut:

Katso kaikki työpaikat

Porvoon seurakuntayhtymän muodostavat kaksi evankelis-luterilaista seurakuntaa, Porvoon suomalainen seurakunta ja Borgå svenska domkyrkoförsamling, joissa on yhteensä n. 35 000 jäsentä. Vakinaista henkilökuntaa on n. 120 henkilöä. Seurakuntayhtymässä on avoinna viestintäpäällikön virka. Hakuaikaa on nyt jatkettu 29.2.2020 saakka ja aikaisemmin hakeneet virkaa hakeneet otetaan huomioon uudella hakukierroksella.

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ

Viestintäpäällikkö on viestinnän asiantuntija, kehittäjä ja koordinoija seurakuntayhtymän hallinnossa. Yhteisen kirkkoneuvoston alaisen seurakuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen yhteisön strategian mukaisesti kuuluvat viestintäpäällikön tehtäviin. Viestintäpäällikkö huolehtii omalta osaltaan yhtymän julkisuuskuvasta ja varmistaa kohde- ja sidosryhmien tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen eri kanavia hyödyntäen. Viestintäpäällikkö toimii yhteistyössä molempien seurakuntien viestintätehtäviä hoitavien kanssa.

Viestintäpäällikön tehtävän pääasiallinen sisältö on seuraava:

 • vetovastuu seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisesta kokonaisviestinnästä ja viestintähankkeista
 • vastuu yhteisestä medianäkyvyydestä
 • viestintäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen yhdessä seurakuntayhtymän johdon kanssa
 • viestintään liittyvien ohjeiden laatiminen, henkilöstön ohjeistaminen ja tukeminen viestintätehtävissä
 • viestintätuki luottamushenkilöille
 • vastuu seurakuntayhtymän rahoittamien julkaisujen ja verkkosivujen (kotisivut, intra) sisällön tuottamisesta, toimittamisesta, ylläpidosta sekä visuaalisesta toteutuksesta yhteistyötahojen kanssa
 • tiedonhankinta ja viestintään liittyvien asioiden valmistelu yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Viestintäpäällikön viran kelpoisuusehtoina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä käytännön kokemus viestinnän alalla. Edellytämme viestinnän lainsäädännön tuntemista, kirkon ja yhteiskunnan tuntemista sekä hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Porvoon seurakuntayhtymä on kaksikielinen, joten molempien kotimaisten hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisu-, neuvottelu- ja esiintymistaito ovat edellytys tehtävässä menestymiseen.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen, vähimmäispalkka on 3187,00/kk. Lisäksi maksetaan valittavan henkilön aiempaan työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen osa (0 – 15 %). Virka täytetään 1.4.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Valittavan henkilön tulee olla ev.lut. seurakunnan konfirmoitu jäsen. Hakijalta edellytetään mahdolliseen soveltuvuustestiin osallistumista. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakemukset ansioluetteloineen ja työtodistuksineen tulee jättää viimeistään 29.2.2020 klo 15.00 sähköisen hakujärjestelmän kautta: https://rekry.evl.fi/rekry3/#/login

Lisätietoja virasta antavat hallintojohtaja Sari Mankinen puh. 0400-156 257, sari.mankinen@evl.fi tai henkilöstöpäällikkö Karl-Johan Wickström puh. 040 684 4088, karl-johan.wickstrom@evl.fi.

 

 

Borgå kyrkliga samfällighet består av två evangelisk-lutherska församlingar, Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling. De har tillsammans ca 35 000 medlemmar och antalet ordinarie anställda är ca 120. Till Borgå kyrkliga samfällighet sökes en kommunikationschef. Ansökningstiden har nu förlängts till 29.2.2020 och de som tidigare sökt tjänsten beaktas i den nya rekryteringsomgången.

KOMMUNIKATIONSCHEF

Kommunikationschefen är samfällighetsförvaltningens specialist, utvecklare och koordinator av kommunikation. Att handha övergripande planering och utveckling av den interna och externa kommunikationen under gemensamma kyrkorådet enligt samfällighetens strategi, hör till kommunikationschefens uppgifter. Kommunikationschefen sköter för sin del samfällighetens image och utnyttjar olika kanaler för att se till att mål- och intressentgrupperna får information och kan stå i växelverkan. Kommunikationschefen samarbetar med dem som sköter informationsuppgifter i båda församlingarna.

Informatören sköter huvudsakligen följande uppgifter:

 • bär huvudansvaret för samfällighetens kommunikation under gemensamma kyrkorådet som helhet och kommunikationsprojekt
 • bär huvudansvaret för gemensam synlighet i media
 • uppgör och uppdaterar kommunikationsplanen tillsammans med den kyrkliga samfällighetens ledning
 • utarbetar anvisningar för kommunikation samt ger medarbetarna anvisningar och stöd vid kommunikationsuppdrag
 • ger kommunikationsstöd till förtroendevalda
 • ansvarar för framställning och redigering av innehållet i de publikationer som den kyrkliga samfälligheten finansierar och webbsidorna (hemsidorna, intra) och sköter den visuella utformningen tillsammans med samarbetsparterna
 • söker information, bereder kommunikationsärenden för gemensamma kyrkorådet

Till behörighetskraven för tjänsten som kommunikationschef hör högre högskolexamen samt tillräcklig praktisk erfarenhet i kommunikationsbranschen. Vi förutsätter kännedom om kommunikationslagstiftning, kännedom om kyrkan och samhället samt goda färdigheter i kundbetjäning och samarbete. Borgå kyrkliga samfällighet är tvåspråkig, så goda muntliga och skriftliga färdigheter i att uttrycka sig, förhandla och uppträda på båda språken är en förutsättning för att uppgiften ska kunna skötas framgångsrikt.

Tjänsten lönesätts enligt kravgrupp 602, minimilön 3187,00 €/mån. Därtill betalas en årsbunden arbetserfarenhetsbaserad lönedel (0–15 %). Tjänsten besätts fr.o.m. 1.4.2020 eller enligt avtal.

Den som blir vald till tjänsten bör vara en konfirmerad medlem i en evangelisk-luthersk församling. Av den sökande krävs deltagande i ett eventuellt lämplighetstest. Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader och den som blir vald bör förete ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa före mottagandet av tjänsten.

Ansökningarna med meritförteckningar och arbetsintyg ska lämnas senast 29.2.2020 kl. 15.00 via vårt elektroniska ansökningssystem: https://rekry.evl.fi/rekryse/#/login

Tilläggsuppgifter om tjänsten ger förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400-156 257, sari.mankinen@evl.fi eller personalchef Karl-Johan Wickström tfn 040 684 4088, karl-johan.wickstrom@evl.fi.