ProComin hallituksen jäseneksi? FAQ

Luethan ensin:

ProCom ry:n säännöt >>

Viestinnän eettiset ohjeet >>

Mitä tietoja hakemuksessa tulee olla?

Hakemus on avoin hakemus, josta käy ilmi hallituksen jäseneksi hakevan osaaminen ja motivaatio hallitustyöhön. Lisäksi mukaan on liitettävä linkki julkiseen LinkedIn-profiiliin. Hakemus lähetetään toimitusjohtaja Elina Melginille 17.10.2021 kello 09.00 mennessä, elina.melgin(at)procom.fi.

Kuka esittää valittavat jäsenet vuosikokoukselle?

Hallitus esittää uutta kokoonpanoa vuosikokoukselle. Hallitukselle esityksen tekevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi hallituksen jäsen sekä toimitusjohtaja.

Kuinka usein ProComin hallitus kokoontuu?

Hallitus kokoontuu 7-8 kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään arki-iltaisin (alkaen noin 16.00/16.30) ja niiden kesto on tyypillisimmillään noin kaksi tuntia. Hallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti kokouksiin. Hallitus kokoontuu pääkaupunkiseudulla, useimmiten ProComin toimistolla Helsingin Kasarmikadulla tai etäyhteyksin esimerkiksi Teamsissa.

Millaisia asioita hallitus hoitaa?

Hallitus vastaa ProComin strategisista linjauksista, joiden mukaan yhdistyksen toimintaa johdetaan. Hallituksen jäsen pyrkii edistämään ja tukemaan toimiston työtä myötävaikuttamalla sen mahdollisuuksiin onnistua hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien ja budjettien sekä strategian toteuttamisessa.

Mitä hallituksen jäseneltä vaaditaan?

Suostuessaan ja tullessaan valituksi hallitukseen, jäsen on sitoutunut antamaan omaa aikaansa, osaamistaan ja kehitysajatuksiaan ajaen jäsenkunnan etua. Toiminnassaan hän noudattaa yhdistyslakia ja ProCom ry:n sääntöjä, vuosikokouksen vahvistamia periaatteita ja ohjesääntöjä sekä yleisiä eettisiä viestinnän ammattilaista määrittäviä periaatteita. Hallituksen vastuista ja velvoitteista sekä kokouskäytännöistä on laadittu erillinen ohjesääntö, jonka hallitukseen valitut saavat tietoonsa ja jota he sitoutuvat noudattamaan.

Hallituksen jäsen pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään yhdistyksen ja sitä kautta kaikkien jäsenten etua.

Millainen on hallituksen tyypillinen kokoonpano?

Hallitus edustaa kokoonpanoltaan monipuolisesti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla toimivaa jäsenkuntaa. Siihen pyritään saamaan ensisijaisesti laaja-alaisia osaajia, joilla on pitkä ja monipuolinen kokemus viestinnän ammattilaisuudesta ja lisäksi mielellään kokemusta joko hallitus- tai johtokuntatyöstä. Muu osaaminen, kuten liike-elämän tuntemus tai juridiikan tuntemus, voi olla lisäetu uusia jäseniä valittaessa. Hallitukseen voidaan ehdottaa jäseniä myös nuorten osaajien joukosta.

Valinnan edellytyksenä on, että valittava henkilö on ProCom ry:n jäsen eikä toimi samaan aikaan hallituksen jäsenenä muussa vastaavassa organisaatiossa tai yhdistyksessä. ProComin jäseneksi voi liittyä myös tullessaan valituksi hallitukseen.

Kuinka pitkä on hallituksen jäsenen toimintakausi?

On yhdistyksen etu, että jäsenyys vaihtuu kaksivuotiskauden (1+1) jälkeen. Näin varmistetaan uusien ideoiden ja tekijöiden anti yhdistykselle, eikä synny tilanteita, joissa samat jäsenet jatkavat hallituksessa useita kausia. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla tarpeen valita henkilö pidemmälle kaudelle. Perusteina voi olla esimerkiksi keskeneräinen projekti. Myös henkilö, joka on osoittautunut hallitustyössä erityistä lisäarvoa tuottavaksi, on voitu valita jatkoon kolmanneksi vuodeksi.

Maksetaanko hallituksen jäsenille palkkiota?

Hallituksen jäsenet antavat aikaansa ja työpanostaan yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi vapaaehtoisuuden pohjalta. Heille ei makseta kokous- eikä muitakaan palkkioita. Ainoastaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville henkilöille voidaan maksaa harkinnan mukaan matkakorvausta.

Miten hallituksen kokouksiin tulee valmistautua?

Hallituksen kokouksessa tehdään päätöksiä asioista, jotka on valmisteltu etukäteen, ja joihin hallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua. Asiakirja-aineistot lähetetään hallituksen jäsenille hyvissä ajoin etukäteen.

Missä ja milloin hallitus kokoontuu? Voiko hallituksen kokouksiin osallistua etänä?

Hallitus kokoontuu pääkaupunkiseudulla, useimmiten ProComin toimistolla Helsingin Kasarmikadulla. Kokoukset pyritään ajoittamaan työpäivän loppuun tai ilta-aikaan. Fyysinen läsnäolo on toivottavaa, mutta kokouksiin voi osallistua esimerkiksi Teams-yhteydellä.

Ovatko hallitusasiat salaisia?

Hallituksen jäsen edustaa ProComia roolissaan myös yhdistyksen ulkopuolella. Hänellä on yhdistyksen asioista vaitiolovelvollisuus. Jos hallituksen jäsen haluaa tuoda esiin moitteensa tai huolensa johonkin päätökseen, toimintaan tai käytäntöön liittyen, hän esittää asian ensisijaisesti puheenjohtajalle otettavaksi esille seuraavassa kokouksessa. Hän pidättäytyy kertomasta tai lähettämästä viestiä hallitukselle kuuluvista asioista sen ulkopuolelle, mikäli kertomisesta ei ole hallituksessa päätetty.

Onko ProComin hallituksessa työryhmiä?

Tiettyjen asioita käsittelemään perustetaan työryhmiä, jotka valmistelevat esityksiä hallituksen käsittelyä varten.

Voiko hallituksen jäsen olla jäävi?

Hallituksen jäsen ei aja omaa eikä työnantajansa etua luottamustehtävässään. Mahdolliset jääviyskysymykset on tuotava esiin hallituksessa viivytyksettä. Tällöin jäsen pidättäytyy osallistumasta kyseisen asian valmisteluun tai päätöksentekoon. Jääviyttä aiheuttavia asioita voivat olla esimerkiksi hallituksen jäsenen ja ProCom ry:n väliset sopimukset, sukulaisuussuhteet tai oman taustayrityksen mahdolliset intressit yhdistyksen hankkeissa.