Lissabonin ohjeisto

CERP (Centre Europeen des Relations Publiques) on Lissabonin kokouksessaan 16. huhtikuuta 1978 hyväksynyt eurooppalaiset suhdetoiminnan eettiset säännöt. Nämä säännöt on tarkoitettu kaikkien alan kansallisten järjestöjen käyttöön ja tavoitteena on suhdetoiminnan harjoittamisen yhtenäistäminen Euroopassa.

ProComin jäsenten tulee toiminnassaan noudattaa myös Code of Athensin nimellä tunnettuja kansainvälisiä suhdetoiminnan sääntöjä, joiden katsotaan olevan säännöstön olennainen osa.

Osa I Sääntöjen soveltaminen

1. kohta
Nämä säännöt sitovat jokaista ProComin jäsen­tä.

Osa II Yleiset ammatilliset velvoitteet

2. kohta
Ammattia harjoittaessa jäsenen tulee kunnioittaa ihmisoikeuk­sien julistuksen periaatteita ja erityisesti ilmaisun ja lehdistön vapauden periaatteita, jotka takaavat yksilön oikeuden saada tietoa. Ammattiin liittyvä luottamuksellisuus on kuitenkin otettava huomioon.

Jäsenen tulee toimia yleisen edun mukaisesti silti loukkaamatta yksilön arvoa.

3. kohta
Ammatissaan jäsenen tulee olla rehellinen ja lojaali ja osoittaa henkistä ryhtiä. Hän ei missään tapauksessa anna harhaanjohtavia lausuntoja tai vääriä tietoja. Hänen tulee niin ikään välttää sellaisia keinoja ja menetelmiä, jotka ovat ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

4. kohta
Suhdetoiminnan tulee olla avointa ja eri toimenpiteiden tunnis­tettavissa; niiden alkuperän on oltava tiedossa, eivätkä ne saa johtaa kolmatta osapuolta harhaan.

5. kohta
Suhteissaan muiden ammattien ja muun viestinnän harjoittajiin jäsenen tulee kunnioittaa näiden sääntöjä ja tapoja, mikäli ne eivät ole ristiriidassa oman ammattietiikan kanssa.

Osa III Erityisiä ammatillisia velvoitteita

Asiakkaita ja työnantajaa kohtaan

6. kohta
Jäsen ei saa edustaa toistensa kanssa kilpailevia tai ris­tirii­dassa olevia tahoja ilman molempien nimenomaista suos­tumusta.

7. kohta
Ammatissaan jäsentä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hän ei saa käyttää väärin luottamuksellista tietoa, jonka hän on saanut asiakkaalta tai työnantajalta – entiseltä nykyiseltä tai tule­valta. Saamaansa tietoa hän ei myöskään saa käyttää ilman nimen­omaista lupaa.

8. kohta
Jos jäsenellä on eturistiriita asiakkaan tai työnantajan kanssa, on tästä välittömästi ilmoitettava asianosaiselle.

9. kohta
Jäsen ei saa suositella asiakkaalle tai työnantajalle sellaisen yrityksen tai organisaation palveluksia, joista hän saa rahal­lista, kaupallista tai muuta etua ilman että asiakas tai työnan­taja on tästä tietoinen.

10. kohta
Jäsen ei saa tehdä asiakkaansa tai työnantajansa kanssa sopimus­ta, jonka mukaan hän takaa määrällisesti ilmaistun tuloksen.

11. kohta
Jäsen saa vastaanottaa vain palkan tai palkkion korvauksena palveluksistaan. Hän ei missään tapauksessa saa vastaanottaa maksua tai muuta aineellista korvausta, joka on riippuvainen määrällisestä tuloksesta.

12. kohta
Jäsen ei saa vastaanottaa palveluksistaan asiakkaalle tai työn­antajalle korvausta kolmannelta osapuolelta, kuten alennuk­sia, välityspalkkioita tai luontoistuja, paitsi asiakkaan tai työnan­tajan suostumuksella.

13. kohta
Mikäli johonkin tehtävään liittyy ammattietiikan vastaista toimintaa, joka merkitsee näiden sääntöjen rikkomista, on jäse­nen tästä viipymättä ilmoitettava asiakkaalle tai työan­tajalle. Hänen tulee parhaansa mukaan huolehtia siitä, että myös asiakas tai työnantaja kunnioittaa näitä sääntöjä.

Jos asiakas tai työnantaja haluaa kuitenkin tehtävän suoritet­tavaksi, tulee jäsenen noudattaa näitä sääntöjä huolimatta hänelle siitä aiheutuvista seuraamuksista.

Julkista mielipidettä ja tiedotusvälineitä kohtaan

14. kohta
Näiden säännösten henki ja erityisesti kohdat 2, 3, 4 ja 5 edellyttävät, että jäsen kunnioittaa yleistä oikeutta saada tietoa ja erityisesti noudattaa velvollisuuttaan jakaa tietoa ammattiin liittyvän salassapitovelvollisuuden puitteissa. Lisäk­si ne edellyttävät tiedotusvälineiden oikeuksien, riip­pumatto­muuden ja oma-aloitteisuuden kunnioittamista.

15. kohta
Yleisen mielipiteen tai sitä edustavien harhaanjohtaminen on ankarasti kielletty.

Kiristys, lahjominen tai muu sopimaton vaikuttaminen erityises­ti tiedotusvälineisiin (joukkoviestimiin) kohdistettuna on kiellet­tyä. Uutinen tulee antaa maksutta eikä niiden julkai­semiseen saa liittyä kahdenkeskistä sopimusta tai salaista palkkiota.

16. kohta
Mikäli tiedon julkistamisessa on välttämätöntä pitää aloite itsellä tai valvoa tiedon sisältöä ja jakelua näiden säännösten periaatteita noudattaen, jäsen voi ostaa julkaisutilaa tai lähetysaikaa kyseisen alan sääntöjen, tapojen ja käytännön mukaisesti.

Muita saman ammatin harjoittajia kohtaan

17. kohta
Jäsenen tulee välttää epärehellistä kilpailua ammattitovereiden kanssa. Hän ei saa toimissaan tai puheissaan halventaa ammattitoverin mainetta tai haitata tämän liiketoimia näiden sääntöjen 19 b kohdassa mainitut velvoitteet hänen tulee kuitenkin muistaa.

Ammattialaa kohtaan

18. kohta
Jäsenen tulee käyttäytyä ja toimia siten, ettei hän vahingoita ammatin mainetta.

Hän ei saa haitata ProComin toimintaa, tehokasta työskentelyä tai hyvää nimeä sen enempää pahansuovilla hyökkäyksillä kuin rikkomalla Liiton säädöksiä tai sääntöjä.

19. kohta
Ammatin maineen vaaliminen on jokaisen jäsenen velvollisuus. Jäsen on siten sääntöjen kunnioittamisen lisäksi velvollinen
a) auttamaan sääntöjen tunnetuksi tekemisessä.
b) ilmoittamaan liiton johtokunnalle kaikki tietoonsa tulevat rikkomukset näitä sääntöjä vastaan
c) varmistamaan parhaansa mukaan, että johtokunnan päätöksiä noudatetaan ja pakotteet pannaan täytäntöön.

Jäsenen, joka sallii näitä säännöksiä rikottavan, katsotaan itse niitä rikkoneen.