Ateenan koodi

Kansainväliset etiikan säännöt, jotka Centre Europeen des Relations Publiques (CERP) hyväksyi Ateenassa pidetyssä yleiskokouksessaan 11.5.1965 nimellä The Code of Athens.

Yhdistyneiden Kansakuntien kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet noudattamaan järjestön Peruskirjaa, joka vahvistaa “uskon ihmisen perusoikeuksiin, ihmisen arvoon ja merkitykseen”. Näiden maiden PR-ammatinharjoittajien tulee ammattinsa perusluonteen mukaisesti sitoutua noudattamaan tämän Peruskirjan periaatteita. “Oikeuksien” lisäksi ihmisellä on fyysisten tai aineellisten lisäksi myös henkisiä, moraalisia ja sosiaalisia tarpeita. Vain mikäli nämä tarpeet perusosiltaan tyydytetään, hänellä on todel­lista hyötyä oikeuksistaan.

PR-ammatinharjoittajat voivat ammattinsa velvollisuuksia suorittaessaan, riippuen siitä, miten he työnsä tekevät, oleellisesti auttaa näiden henkisten, moraalisten ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämisessä.

Teknisten välineiden mahdollistaessa samanaikaisen yhteyden miljooniin ihmisiin on PR-ammatinharjoittajien näin saamaa vaikutusvaltaa hillittävä tiukoin moraalisin säännöin.

Yllä mainituin perustein tämän säännöstön allekirjoittaneet PR-yhdistykset täten ilmaisevat hyväksymisensä moraaliseksi perusohjeekseen seuraavat eettiset säännöt. Mikäli jonkun näiden yhdistysten jäsenen ammatissaan havaitaan toimineen näiden sääntöjen vastaisesti, hänen katsotaan syyllistyneen asianmukaista rangaistusta vaativaan rikkomukseen.

Näin ollen jokainen näiden yhdistyksen jäsen

Pyrkii:

 • osallistumaan sellaisten normaali- ja kulttuuriolosuhteiden luomiseen, jossa ihminen voi kehittyä vapaasti ja nauttia ihmisoikeuksien julistuksen mukaisista loukkaamattomista oikeuksistaan;
 • luomaan sellaisia viestintätapoja ja -kanavia, jotka vaatimalla olennaisen informaation vapaata kulkua saavat yhteiskunnan jokaisen jäsenen tuntemaan, että hän pysyy asioiden tasalla ja jotka myös saavat hänet tietoiseksi omasta henkilökohtaisesta osallistumisestaan, vastuullisuudestaan sekä solidaarisuudestaan muita jäseniä kohtaan;
 • pitämään mielessä, että ammattinsa julkisen luonteen takia käyttäytymisellään myös yksityishenkilönä vaikuttaa ammatin arvostukseen;
 • kunnioittamaan ammatissaan ihmisoikeuksien julistuksen moraalisia periaatteita ja sääntöjä;
 • pitämään arvossa ja puolustamaan ihmisarvoa sekä tunnustamaan osapuolten oikeuden asiansa esille tuomiseen ja mielipiteensä lausumiseen.

Sitoutuu:

 • käyttäytymään aina ja kaikissa olosuhteissa siten, että hän ansaitsee ja voi saavuttaa kanssaan tekemisiin joutuvien luottamuksen;
 • ottamaan kaikissa olosuhteissa huomioon molempien osapuolten edut sekä palvelemansa yhteisön että kulloisenkin yleisön edut;
 • suorittamaan tehtävänsä rehellisesti välttäen epäselviä tai väärinkäsityksiä aiheuttavia ilmaisuja sekä olemaan vilpitön niin entisille kuin nykyisillekin asiakkailleen tai työnantajal­leen.

Pidättyy:

 • asettamasta muita tavoitteita totuutta tärkeämmäksi;
 • levittämästä muihin kuin todistettaviin ja tarkistettavissa oleviin tosiseikkoihin perustuvaa informaatioita;
 • osallistumasta mihinkään sellaisen toimeen tai yritykseen, joka on epämoraalinen tai epärehellinen tai on omiaan alentamaan ihmisarvoa ja ihmisen koskemattomuutta;
 • käyttämästä mitään “käsittelykeinoja” tai -tekniikkaa, joiden tarkoituksena on luoda alitajuisia vaikutuksia, joita yksilö ei omasta vapaasta tahdostaan pysty hallitsemaan ja joihin perustu­vista toimistaan häntä ei näin ollen voida pitää vastuullisena.